Меню Затваряне

Обявa процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.060 МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН – Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи

МИГ Радомир-Земен, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.060 МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН – Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи.

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3: „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ на ОПРЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

– Дейност 1 „Предоставяне на обучения на представители на целевите групи“.

– Дейност 2 „Осигуряване на заетост на представители на целевите групи след

предоставяне на обучение“.

–  Дейност 3 „Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и

стажуване на представители на целевите групи“.

– Дейност 4 „Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които

не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч.

информационни кампании и събития, ателиета за търсене на работа и др.“.

 

– Дейност 5 „Подкрепа за предприемачество“

 

Общ бюджет на процедурата: 352 044,00 лв.

 

Краен срок за представяне на проектни предложения: 28.06.2019 г., 17:00 часа

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ Радомир-Земен http://www.migradomir.org/

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/

Обява

Условия за кандидатстване

Приложение 1_За информация

Приложение 2_За попълване

Приложение 3_Договор

Translate »