Меню Затваряне

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

О Б Я В А

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Радомир-Земен“ при спазване на изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. и на основание Решение № 1 по Протокол от 05.01.2021 г. от заседание на УС.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО НАЗНАЧАВАНЕ

С решение на Управителния съвет на МИГ-Радомир-Земен.

 

 1. УСЛОВИЯ НА РАБОТА
 2. Месторабота: Административен офис на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.
 3. Заетост: Срочен трудов договор на пълен работен ден (8 часа), съгласно ПМС № 2019 от 10 август 2015 година местните инициативни групи (МИГ), получили финансиране за изпълнение на стратегии по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, назначават персонал за срока на изпълнение на стратегиите.
 4. Възнаграждение: 1 000 лева брутно.
 5. Работно време:

Понеделник – Петък

08:30 – 12:00 часа

12:30 – 17:00 часа

 

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Общи изисквания:
 • Завършени висше образование – най малко степен „Бакалавър“;
 • Общ професионален стаж – най-малко 2 години;
 • Опит по подхода ЛИДЕР/ВОМР – най-малко 1 година;
 • Компютърна грамотност: Windows, Microsoft Office, Internet;
 1. Допълнителни условия, даващи предимство при назначаване на работа:
 • Владеенето на английски език (и/или други езици на европейската общност) писмено и говоримо е предимство;

 

 1. Други изисквания:
 • комуникативност;
 • способност за работа в екип;
 • умения за бързо усвояване на нови знания;
 • инициативност и креативност;
 • способност за самоорганизиране;
 • прецизност в работата;
 • чувство за отговорност и лоялност към целите на МИГ;

 

 1. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 7 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

 1. Начин на кандидатстване и провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. По документи: проверка на административното съответствие на документите с посочените в поканата изисквания;
 2. Устно интервю: до събеседване ще бъдат допуснати само кандидати, чиито документи са одобрени и отговарят на изискванията;

 

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец приложен към поканата;
 2. Автобиография (CV) – европейски формат, с приложена снимка;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации /ако има такива/;
 4. Документи доказващи професионален стаж и опит – трудова и/или служебна и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 5. Референции, ако има такива;
 6. Декларация за липса на основания за отстраняване – по образец приложен към поканата;
 7. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

 

Срок за подаване на заявленията:

За заявления подавани на хартиен носител/по електронен път – в срок от 06.01.2021 г. до 20.01.2021 г. /включително/ 16.00 часа;

 

Начин на подаване на заявленията:

 

Заявленията за участие в конкурса могат да се подават по един от следните начини: лично, чрез куриер или по пощата на адрес:

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, 2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, по електронен път – на и-мейл: mig.radomir@gmail.com.

Заявлението и приложенията към него следва да са подписани от кандидата и прикачени като сканирани копия в електронната кореспонденция.

В случай на изпратени по пощата или по куриер документи за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен “.

 

Информация, документи, списъци и други съобщения, във връзка с провеждане на конкурса са публикувани на електронната страница на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”-  http://www.migradomir.org/

 

Придружаващи документи:

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

 

 

Аз, долуподписаният/долуподписаната,

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                       (име, презиме и фамилия)

ЕГН: …………………………………………………,

Адрес за кореспонденция:  
Телефон:  
Мобилен телефон:  
Факс:  
Електронен адрес за кореспонденция:  

 

Заявявам желанието си за участие в конкурс за избор на служител за длъжността „Технически сътрудник“ в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

Като неразделна част от настоящото заявление прилагам следните документи, посочени в т. IV от поканата за участие в конкурса, доказващи съответствието ми с изискванията, на които следва да отговаря техническия сътрудник:

 1. Автобиография (CV) – европейски формат, с приложена снимка;
 2. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации /ако има такива/;
 3. Документи доказващи професионален стаж и опит – трудова и/или служебна и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 4. Референции, ако има такива;
 5. Декларация за липса на основания за отстраняване – по образец приложен към поканата;
 6. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
 7. Други………………….(по преценка на кандидата, като се описват всички приложени документи);

 

 

 ………..                                                                                ……………………………………………                                                                                                                                          

дата:                                                                                         име, фамилия и подпис:                                                                    

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на основания за отстраняване

 

 

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………,

                                                  (собствено    бащино    фамилно име)

 

ЕГН ………………………..,  притежаващ/а лична карта/паспорт № ………………..,

 

издадена на ………………….. г.  от    МВР  –  ……………………,

                          (дата на издаване)            (място на издаване)

 

в качеството ми на кандидат за длъжността „Технически сътрудник“ в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“,

                                                    

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

 

 1. не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

 

 1. не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

 

 1. не е установено с акт на компетентен орган, че:

а) съм представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;

б) не съм предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;

 

 1. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

 

 1. не е налице конфликт на интереси по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който не може да бъде отстранен.

 

 1. 10. не съм лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР;

 

 1. не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с член на колективния управителен орган или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.

 

 1. не съм член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не съм свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

 

 1. не съм общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.

 

Дата:                                                                                                /име, подпис/

 

 

 

Декларацията се попълва и подписва от представляващия МИГ, от всички членове на колективния управителен орган на МИГ, контролния орган, ако такъв е предвиден в устава на МИГ, от служителите на МИГ и от кандидатите/получателите на финансова помощ.

Когато член на колективния управителен орган или на контролния орган е юридическо лице, декларацията се подписва както от неговия/те представляващ/и по закон, така и от представляващия по пълномощие. При наличие на повече от един представляващ по закон и/или пълномощие декларацията се подписва от всеки един от тях.

Членовете на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ декларират липсата на обстоятелства по т. 1 – 11, като основанията по т. 1, 2, 7, 10 и 11 се отнасят за представляващия юридическото лице. Когато член на колективния управителен орган и/или член на контролния орган на МИГ е община се декларират липсата на обстоятелства по т. 1 – 2, 4 – 7 и 9 – 11, декларацията се подава от представляващия общината (кмет и/или представител по пълномощие).

Физически лица – членове на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ и кандидатите/получателите на финансова помощ не декларират обстоятелствата по т. 8, освен ако не са представители на МИГ по закон или пълномощие.

Служителите на МИГ декларират липсата на обстоятелства по т. 1–2, 5-7 и 10-13.

Кандидатите/получателите на финансова помощ декларират липсата на обстоятелства по т. 1 до 10, като основанията по т. 1, 2, 7 и 10 се отнасят за представляващия/те юридическото лице. Кандидат/получател – община или местно поделение на вероизповедание не декларира обстоятелствата по т. 3.

                                                                                                                     

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ от СУБЕКТа НА ДАННИТЕ

 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………, с адрес: …………………………………………………., с настоящото декларирам, че давам съгласието си СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“  да обработва моите лични данни за целите на:

……………………………………………………………………………………………………………..,

със средства, съобразени с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Translate »