Меню Затваряне

Обява по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ – втори краен срок

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

BG06RDNP001-19.687

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси, развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на специфичния териториален потенциал.

Обосновка: Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност” попада в обхвата на Стратегическа цел 3: УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот чрез устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси; Специфична цел 3.2. „Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси“.

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и анализите на територията на МИГ-Радомир-Земен нужди, а именно – от една страна – наличие на историческо и културно материално и нематериално наследство, и от друга –недостатъчно и неефективно използване на наличните природни, културни и исторически дадености и липса на ресурси за това. Чрез включването й се осигурява подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културно-историческото и природното наследство.

Целта на мярката съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС – постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони,  включително създаването и поддържането на заетост и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. – Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Очакваните резултати са чрез реализирането на процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ се очаква да бъде осигурена подкрепа за 3 дейности/събития, насочени към развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси.

3. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност” от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен са:

1.               Общините от територията на МИГ;

2.     Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ, включително МИГ-Радомир-Земен;

3.               Читалища от територията на МИГ;

4.     Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани ЗП или по ТЗ или Закона за кооперациите.

4. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ са следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир- Земен и за:

1.  Дейности за проучване, идентифициране и съхраняване на типични местни услуги и продукти;

2.  Съхраняване, възстановяване и поддържане на  обекти  с  местно значение от културно-историческото наследство на района, свързани с местната памет и  териториална идентичност, както и на терените около тях;

3.  Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт, включително, но не изчерпателно:

·       подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;

·       създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;

·       провеждане на специални промоционални и информационни кампании за новия туристически продукт;

4.      Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на територията.

 

5. Допустими разходи:

Допустими за подпомагане са следните разходи:

1.   Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане във връзка с  маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни;

2.    Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции;

3.   Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави

4.   Разходи, свързани със  проучване, съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията(паметници на културата с местно значение).

5.   Разходи за организация и провеждане на различни събития, популяризиращи и утвърждаващи местната териториална идентичност, във връзка с местни обичаи и традиции – провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи и други събития, свързани с местното наследство.

6.   Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни ( проучвания, издаване на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др.)

7.   Разходи за външни услуги;

·       наем на помещения и апаратура;

·       други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

Разходите свързани с консултации по попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

6. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Ще се прилага процедура с два крайни срока за кандидастване:

 

Първи прием:

Начален срок: 21.11.2022 г.

Краен срок: 11.01.2023 г., 17:00 часа.

 

Втори прием: при наличие на остатъчни средства след първи прием.

Начален срок: 05.12.2023 г.

Краен срок: 05.02.2024 г. 17:00 часа.

 

7. Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)

(90 %)

Национално съфинансиране

(10 %)

80 093,74 лева 72 084,37 лева 8 009,37 лева

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

Кандидатите осигуряват пълния размер на допустимите разходи със собствени средства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на приема по втори краен срок е в размер на 23 500,10 лева, като размерът може да бъде увеличен при освобождаване на средства от приема по първи краен срок.

8. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

  • Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 1 000,00 евро (1 955,80 лева).
  • Максималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 15 000,00 евро (29 337,00 лева).

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 1 000,00 евро (1 955,80 лева) – при интензитет на помощта 100 %.
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 700,00 евро (1 369,06 лева) – при интензитет на помощта 70 %.
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 600,00 евро (1 173,48 лева) – при интензитет на помощта 60 %.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 15 000,00 евро (29 337,00 лева) – при интензитет на помощта 100 %.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 10 500,00 евро (20 535,90 лева) – при интензитет на помощта 70 %.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 9 000,00 евро (17 602,20 лева) – при интензитет на помощта 60 %.

 

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на:

·       до 100 на сто – когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;

·       до 70 на сто – когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;

·       до 60 на сто – когато получател е частно лице;

·       до 70 на сто – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.

 

Важно: Кандидатите осигуряват пълния размер на допустимите разходи със собствени средства.

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за избор на проекти Точки
1.     Кандидатите са Юридически лица с нестопанска или Читалища 15
2.     Кандидатът е предприятие, регистрирано по ТЗ и Закона за кооперациите, и произвеждащо продукт / предлагащо услуга на територията на МИГ с използване на местни продукти и суровини 10
3.     Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране на местни продукти, услуги и културно наследство 15
4.     Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения 10
5.     Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното културно-историческо наследство на  територията 10
6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти 10
7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни групи заинтересовани страни – стопански сектор, социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора 10
8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма 10
9. Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи 5
10. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
ОБЩО 100

– За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения)[1].

– При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 3 „Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране на местни продукти, услуги и културно наследство“. При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 6 „Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти“.

10. Допълнителни въпроси и разяснения във връзка с Условията за кандидатстване:

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: mig.radomir@gmail.com, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ-Радомир-Земен няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен: http://www.migradomir.org/ и на https://eumis2020.government.bg

  1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;
Лице за контакт: Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

град  Радомир, 2400, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,

тел: 0890 421 020; e-mail: mig.radomir@gmail.com

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

  1. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

 

[1] Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обява 19.5, втори краен срок (1)

Условия за кандидатстване 19.5, втори краен срок (1)

Условия за изпълнение 19.5, втори краен срок

Приложение 1 Документи за информация към Условията за кандидатстване 19.5, втори краен срок

Приложение 2 Документи за попълване към Условията за кандидатстване 19.5, втори краен срок

Приложения 3 към Условия за изпълнение 19.5, втори краен срок

Translate »