Меню Затваряне

Обява по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – втори краен срок

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

BG06RDNP001-19.426

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

 

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Обосновка: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” попада в обхвата на Стратегическа цел 3: УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот чрез устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси; Специфична цел 3.1. Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Очакваните резултати: Чрез реализирането на процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ се очаква да бъде осигурена подкрепа за минимум 2 проекта, насочени към изграждане на туристическа инфраструктура, подобряване на организирания достъп до културно-исторически и природни места и създаване на условия за развиване на селски и други форми на алтернативен туризъм.

3. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен са:

1.     Общините от територията на МИГ-Радомир-Земен – Община Радомир и Община Земен;

2.     Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ-Радомир-Земен;

 

4. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ са следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир- Земен и за:

1.     Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2.     Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3.     Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4.     Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5.     Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

 

5. Допустими разходи:

I. Допустими за подпомагане са следните разходи:

1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. Разходите свързани с консултации по попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

6. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 01.02.2021 г.

Краен срок: 17.05.2021 г. 17:00 часа.

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 02.09.2021 г.

Краен срок: 29.11.2021 г. 17:00 часа.

 

7. Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)

(90 %)

Национално съфинансиране

(10 %)

391 160,00 лева 352 044,00 лева           39 116,00 лева

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

8. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

·       Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е  левовата равностойност на 5 000,00 евро (9 779,00 лева).

·       Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект – левовата равностойност на 150 000,00 евро (293 370,00 лева).

Забележка:  

·       Максималният общ размер на финансовата помощ за ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава  левовата равностойност на 100 000,00 (195 580,00 лева) евро.

 

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

 

Критерии за избор на проекти точки
1.  Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие – 50 точки

§ до 100 души – 5 точки

§ от 101 до 200 души –  10 точки

§ от 201 до 500 души – 20 точки

§ от 501 до 1000 души – 30 точки

§ от 1001 до 2000 души – 40 точки

§ над 2000 души – 50 точки

50
2.  Проекти, осигуряващи интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ 10
3.  Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма, приета от Общински съвет 10
4.  Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

·       – над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

10
5.  Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция / обект 10
6.  Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка/ 10
ОБЩО 100

 

– За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения)[1].

– При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 1 „Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториалното въздействие“.

– При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 2 „Проекти осигуряващи интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ“.

  1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;
Лице за контакт: Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

град  Радомир, 2400, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,

тел: 0890 421 020;

e-mail: mig.radomir@gmail.com

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 7.5.  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

  1. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

 

[1] Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обява 7.5 – втори краен срок

Условия за кандидатстване 7.5 – втори краен срок

Условия за изпълнение 7.5. – втори краен срок

Приложение 1 Документи за информация към Условията за кандидатстване – втори краен срок

Приложение 2 Документи за попълване към Условията за кандидатстване – втори краен срок

Приложения 3 към Условия за изпълнение – втори краен срок

Translate »