Меню Затваряне

Обява за процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“.

„МИГ-Радомир-Земен”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 3: Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.

Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Дейност 1 „Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани, междусекторни услуги в общността или в домашна среда“;
  • Дейност 2 „Осигуряване на необходимите ресурси за грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез създаване на мрежа от социални и междусекторни услуги в общността“;
  • Дейност 3 „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи – самотно живеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания“;
  • Дейност 4 „Местни социални дейности за социално включване“.

 

Общ бюджет на процедурата: 391 160.00 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и www.migradomir.org

 

Краен срок за представяне на предложенията: 04.07.2019 г., 17:00 часа;

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)https://eumis2020.government.bg

Обява

Условия за кандидатстване

Приложение 1_Документи за информация към условията за кандидатстване

Приложение 2_Документи за попълване към условията за кандидатстване

Приложение 3_Документи към Администативен договор

 

Translate »