Меню Затваряне

(ПРОЕКТ) Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

(ПРОЕКТ)

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19……….

ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- РАДОМИР-ЗЕМЕН”

1.      Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2.      Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата:

Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ – Радомир – Земен. Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ Радомир – Земен. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Обосновка:

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението на територията на МИГ Радомир-Земен и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото социално-икономическо развитие на територията на МИГ Радомир-Земен е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението от района на действие на МИГ Радомир-Земен. Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селския район, в  който се прилага Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен.  Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот на територията и застрашава способността и да задържа населението и да привлича инвестиции и по този начин да преодолява и недопуска  социално-икономически спад.

Населените места на територията на МИГ следва да   станат  привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на населените места, така и ще се осигури поддържането на социалните, културните и  образователните услуги, спортните дейности  и осигуряването на работни места.

Подкрепените дейности ще допринесат за решаването на идентифицираните в социално-икономическия анализи нужди на територията на МИГ.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до подобряване на качеството на живот на територията на МИГ – Радомир – Земен и намаляване на обезлюдяването на населените места .

3.      Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

1.    Общините от територията на МИГ – Радомир – Земен за всички допустими дейности –община Радомир и община Земен;

2.     Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

3.     Читалища за дейности, свързани с културния живот;

Допустимите кандидати трябва да са със седалище на територията на МИГ – Радомир – Земен и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

 

Важно!

В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване се посочват документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

4.      Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ  следните допустими за подпомагане дейности само на територията на МИГ :

1.   Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2.   Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;

3.   Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4.   Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5.   Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6.   Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7.   Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

 

5.      Допустими разходи:

Допустими  разходи, съгласно чл.20, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., са:

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;

3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;

4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.

 

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи, като задължително е включен поне един от разходите по точки 1,2 и 3 по-долу:

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

3.придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност по настоящите Условия за кандидатстване;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

ВАЖНО!!!

Следните разходи се считат за инвестиционни и за тях се отбелязва в Таблица за допустимите инвестиции, че отговарят на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22 /14.12.2015 г.:

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията, дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви а) и б);

г) следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

6.      Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок:…………….г.

Краен срок: ……………… г. 17.00 часа.

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок:…………….г.

Краен срок:……………… г. 17.00 часа.

 

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок:……………..г.

 Краен срок:……………… г. 17.00 часа.

 

 

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка.

7.      Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) Национално съфинансиране
880110,00 лева 792099,00 лева           88011,00лева

Важно!

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

8.      Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е  левовата равностойност на 5000 евро (9 779 лева).

Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект – левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева).

Забележка:

·         Максималният общ размер на финансовата помощ за читалища и ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат  за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава  левовата равностойност на 100 000 евро.

9.      Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Подборът на проектни предложения  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба № 22 от 14.12.2015

Критери за избор на проекти Точки
1.   Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие – 50 точки

§     до 100 души – 5 точки

§     от 101 до 200 души –  10 точки

§     от 201 до 500 души – 20 точки

§     от 501 до 1000 души – 30 точки

§     от 1001 до 2000 души – 40 точки

§     над 2000 души – 50 точки

50
2.   Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 10
3.   Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена значимост за територията 10
4.    Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други програми 10
5.   Дейностите по проектаса за развитие/ предоставяне на услуги и изграждане на достъпна инфраструктура на уязвими групи от населението 10
6.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

§     над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

§     над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
7.   Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде намана местна работна ръка / 5
ОБЩО 100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, осигуряващ/и покритие на по-голям брой население по критерий 1. (Конкретният брой на населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие ( брой жители)).

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 2.

 

10.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Лице за контакт: Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“

Адрес: гр. Радомир, П.К. 2400, ул. „Евлоги Георгиев“ 3

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

11.  Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Translate »