Меню Затваряне

Община Радомир и СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ подписаха административен договор за благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност „Бучалото“

Кметът на Община Радомир, господин Пламен Алексиев и Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, господин Радослав Йорданов подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът „Благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност „Бучалото“, гр. Радомир“ предвижда реновиране и осъвременяване на територията около водопад „Бучалото“. Общата стойност на инвестицията възлиза на 389 067,76 лева.

Основната цел на проекта е подобряване на условията на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен чрез облагородената публична инфраструктура, отворена за широко обществено ползване. Предвидено е изграждане на нови подпорни стени, подмяна на съществуваща настилка, изграждане на нова алейна мрежа, създаване на места за наблюдение и отдих, нова детска площадка за деца от 3 до 12 години, ново ефективно осветление и парково обзавеждане, както и реконструкция на зелените площи и пространства, композиция от дървесно-храстова растителност.

Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на сдружението пожела успешно изпълнение на проекта и отбеляза, че към днешна дата има подписани четиридесет административни договора за подкрепа на местната общност.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

Translate »