Меню Затваряне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по

Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

от СВОМР на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

 посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен,

Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 06.06.2019 г. до 12.06.2019 г. (включително).

 

В срок до 12.06.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

 

Окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен – http://www.migradomir.org/ в раздел „ВОМР“, подраздел „Оперативни програми“, подраздел „ОПИК“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Условия за кандидатстване

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за попълване към условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към условията за изпълнение

Translate »