Меню Затваряне

Наближава крайният срок за кандидатстване по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

МИГ-Радомир-Земен уведомява всички заинтересовани страни, че на 29.06.2020 г., 17:30 часа изтича крайният срок за кандидатстване по процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е да подобри достъпа и да повиши качеството на предучилищното, училищното и професионалното образование в малките населени места на територията на МИГ-Радомир-Земен. Дейностите по проектите следва да допринесат за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование (детски градини и училища), привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник – учители за работа с деца от тези групи, допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин, подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, взаимодействие с родители, както и да насърчи общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими кандидати по настоящата процедура са: Община Радомир, Община Земен, Детски градини и Училища на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Допустими партньори по настоящата процедура са: Община Радомир, Община Земен, Детски градини, Училища и Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията на МИГ-Радомир-Земен най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ-Радомир-Земен на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.).

Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата и могат да бъдат намерени на интернет страницата на  МИГ-Радомир-Земен: https://www.migradomir.org/ и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Translate »