Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе обществено обсъждане относно промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

На 18 май 2021 година от 17:00 часа в МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23 се проведе обществено обсъждане относно промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, по отношение увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР. В обсъждането участваха представители на местната общност.

Промяната се налага във връзка с одобреното единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие.

Между участниците в проведеното обществено обсъждане се постигна единно становище по отношение на разпределението на допълнителния финансов ресурс и проекта на промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, в изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Значителна част от допълнителните средствата ще бъдат насочени към мерки, свързани с подобряване на публичната инфраструктурата и промяна на облика на населените места, а друга към развитието на стопанския сектор с цел постигане на устойчиво икономическо развитие.

 

Translate »