Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе обучителен тренинг в град Земен

МИГ Радомир-Земен проведе първия от поредица обучителни тренинги на 25 август 2022 година в град Земен. Обучителните тренинги целят да представят на местната общност  информация по Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и реализирани и в процес на реализация проекти на територията на местната инициативна група и са предназначени за популяризирането на СВОМР и прилагането на подхода ВОМР.

Обучителният тренинг протече при повишен интерес от страна на участниците, на които лектор представи информация за изпълнението на СВОМР, мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ и проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кариери и Вародобив“ АД на територията на МИГ-Радомир-Земен чрез закупуване на машини“, с бенефициент „Кариери и Вародобив“ АД, развиващ дейност в град Земен.

На участниците беше организирано посещение на място в предприятие „Кариери и Вародобив“ АД, където се запознаха с реалното изпълнение на проекта. В изпълнение на дейностите по проекта са закупени челюстна трошачка за претрошаване на варовикови фракции, инсталация за смилане, кофъчни елеватори, бункери за натрошен варовик, пакетираща машина за вентилно пълнене на книжни торби и други активи, допринасящи за подобряване на производствения процес в предприятието. Направената инвестиция води и до модернизиране на технологиите и автоматизиране на управлението на производство на варовикови и варови продукти, в това число намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на използваните енергийни източници. Наети са 6 нови работници, всеки от които е преминал обучение за работа с новозакупеното оборудване.

 

Презентация мярка 1.1.2 и проект на „Кариери и Вародобив“ АД

Translate »