Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие в три населени места от територията на община Радомир

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на територията на община Радомир в селата Друган, Долни Раковец и Гълъбник. Обученията са част от планираните за 2023 година дейности, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагането на подхода ВОМР.

На проведеното на 7 юни 2023 г. в НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“, село Друган обучение на присъстващите участници беше представена презентация на тема „Управление на проекти от Стратегията за ВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен, Програма за развитие на селските райони, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

На 8 юни  2023 година в НЧ „Климент Охридски – 1915 г.“,  с. Долни Раковец на местната общност беше представена информация за отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ, пакет отчетни документи – технически, финансов отчет и искане за плащане.

На 9 юни 2023 година в последното за седмицата обучение, проведено в село Гълъбник, лекторът на обучението запозна подробно присъстващите с процедурата по мониторинг и контрол при изпълнението на договори и задълженията на получателите на безвъзмездна финансова помощ след сключване на административен договор и в периода на мониторинг.

По време на обученията на участниците бяха представени общите положения при управление, отчитане и мониторинг на проекти, като акцент беше поставен върху реализираните проекти от територията на МИГ Радомир-Земен, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“..

Обученията преминаха при засилен интерес от страна на местната общност и завършиха с практически модул, който включваше различни казуси, примери за добри практики и открита дискусия.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »