Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Радомир и община Земен

За периода 17-19 август 2022 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе поредните планирани еднодневни обучения на територията на община Радомир и община Земен. Над 30 души, представители на заинтересовани страни, взеха участие в проведените събития. Обученията се проведоха при засилен интерес от страна на местната общност, като обхванаха следните населени места – град Земен, село Друган и град Радомир.

На проведеното на 17 август 2022 г. обучение в заседателната зала на Общински съвет Земен, община Земен, присъстващите участници бяха запознати с възможностите за подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ-Радомир-Земен чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Възможностите за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ бяха представени на местната общност на проведеното обучение на 18 август 2022 г. в НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“, с. Друган, община Радомир. Мярката е една от най-атрактивните, предоставяща възможности за развитие на услуги във всички сектори.

Седмицата завърши с обучение на 19 август 2022 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, град Радомир. Обект на дискусия бяха въпроси, свързани с възможностите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, а лекторът на обучението постави акцент и запозна подробно присъстващите с новостите в нормативната уредба, съгласно обнародваните в ДВ от месец юни допълнения в Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

По време на обученията на участниците бяха представени общите положения по мерките съгласно Условията за кандидатстване от лектор, като акцент беше поставен върху критериите за оценка и списъка на документите, които са подават на етап кандидатстване.

Всички обучения преминаха при засилен интерес и активно участие на присъстващите в практическия модул и откритата дискусия.

Презентация Мярка 6.4.1

Презентация Възможности за производство на ен-я от възобновяеми ен. източници

Презентация Мярка 7.2

Translate »