Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения за представители на стопанския и нестопански сектор относно прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

При засилен интерес преминаха организираните от Сдружение с нестопанска цел „ Местната инициативна група Радомир-Земен“ обучения за представители на стопанския и нестопанския сектор от територията на МИГ-а. Обученията се проведоха в заседателната зала на сдружението в град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3. В продължение на два дни на 21 и 22 август 2021 г., заинтересовани страни от двата сектора, бенефициенти по мерки от СВОМР на МИГ Радомир-Земен, представители на местни фондации, читалища и неправителствени организации получиха информация относно прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г.

По време на обучението на участниците беше разяснено, че съгласно условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. задължително следва да  прилагат процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ  е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 лв., а за доставки или услуги, в т.ч. съфинансиране, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.

Акцент беше поставен върху общите положения на процедурата за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., изготвянето на документация, избор на изпълнител и сключване на договор. На вниманието на присъстващите лекторът на обучението представи и примерни образци на документи за провеждане на процедура за избор с публична покана.

Обученията завършиха с практически модул, обобщение на разгледаните теми и открита дискусия между участниците.

 

Презентация обучение ПМС 160

Translate »