Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения за съхраняване, развитие и валоризация на местното наследство и идентичност в община Радомир и община Земен

 

В продължение на два дни на заинтересованите страни, представители на община Радомир и община Земен, народни читалища и неправителствени организации беше представена важна и актуална информация по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

Мярката се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,  иновативна е и е разработена за специфичните за територията на МИГ-Радомир-Земен потребности на местната общност за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност.

Обученията се проведоха на град Радомир и село Пещера, община Земен. В отделни модули, лекторът на обученията запозна участниците с процедурата за подбор на проекти по мярката, общите положения съгласно Условията за кандидатстване, административното съответствие и допустимост както на проектните предложения, така и на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ. Подробно бяха разгледани и критериите за оценка, допустимите разходи и дейности.

На проведеното на 15 август обучение в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ град Радомир присъстваха 10 участника, представители на народни читалища от община Радомир и неправителствени организации.

На 16 август в НЧ „Крюгер Николов-1922 г.“ село Пещера, община Земен участниците в обучението дискутираха множество въпроси по отношение на допустимите за финансиране разходи и дейности по мярката. Присъстваха представители на народни читалища от  село Пещера, село Жабляно, село Елов дол и град Земен.

Обученията завършиха с практически модул, обобщение на разгледаните теми и открита дискусия между участниците.

Презентация Мярка 19.5

 

Translate »