Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе информационна среща по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 29 септември 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя информационна среща във връзка със стартиращата на 08 октомври 2020 г. процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

Целта на процедурата е  да се осигури подкрепа за модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от хранително-вкусовата промишленост, както и до се създадат на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 195 580,00 лв., от които 90 % са средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10% – национално съфинансиране.

Допустими кандидати по процедурата са земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г., еднолични търговци и юридически лица, регистрирани и осъществяващи дейността си на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Срещата премина при засилен интерес на участниците. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

Подробна информация за представената на информационната среща презентация може да получите тук:

Презентация информационна среща 4.2

Translate »