Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе информационна среща по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“

На 14 октомври 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя информационна среща във връзка със процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

За участие в информационната среща бяха поканени Община Радомир и Община Земен, юридически лица с нестопанска цел и читалища от територията на МИГ-Радомир-Земен. Срещата започна в 09:10 часа след регистрация на участниците и представяне на дневния ред. Госпожа Евелина Славчева – Експерт по изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие запозна присъстващите с условията за кандидатстване. В презентационния материал, предоставен на участниците в срещата  бяха представени и добри практики от разработени проекти по мярката.

Срещата премина при засилен интерес на участниците и приключи в 13:30 часа с открита дискусия по разгледаните теми.

Подробна информация за представената на информационната среща презентация може да получите тук:

Презентация по мярка 19.5

Translate »