Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе две еднодневни обучения в град Радомир и едно в село Долна Диканя за управление, отчитане и мониторинг на проекти

Трите еднодневни обучения, проведени на територията на община Радомир, протекоха при засилен интерес от страна на местната общност. Участие взеха представители на местната власт, стопанския сектор в т.ч. земеделски производители, народни читалища,  неправителствени организации и физически лица. Темите на обученията бяха управление, отчитане и мониторинг на проекти от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ.

На 19 юни 2023 година в заседателната зала на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, град Радомир се проведе еднодневно обучение на тема „Отчитане на проекти от СВОМР на МИГ.  Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен,  ОП „Развитие на човешките ресурси“, Мярка 2.1.1.3 „ Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, Мярка 2.2.3  „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“. По време на обучението в отделни модули лектор представи на участниците информация за основните моменти при отчитането на проекти от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ. Акцент беше поставен върху отчетните документи – технически, финансов отчет и искане за плащане (авансово, междинно и окончателно).

Следващото обучение беше проведено на 20 юни в залата на НЧ „Никола Павлов Корчев – 1928 г.“, село Долна Диканя. По време на обучението участниците взеха активно участие, като присъстващият лектор представи информация за управление на проекти от СВОМР на МИГ. Бяха разяснени сроковете за започване на реалното изпълнение на инвестициите по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и основните моменти при избор на изпълнител за възлагане на дейности. По време на третия модул от обучението беше представена информация за изпълнени проекти по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

На 21 юни в град Радомир, заседателна зала на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, се проведе обучение, на което лектор представи на участниците презентация за мониторинг на проекти по мерки от СВОМР на МИГ. Подробно бяха разгледани задълженията на получателите на безвъзмездна финансова помощ след сключване на административен договор и в периода на мониторинг. В отделен модул присъстващите бяха запознати с реализираните проекти от територията на МИГ Радомир-Земен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“.

Всички обучения завършиха с практически модул, който включваше различни казуси и открита дискусия между участниците.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/.

Translate »