Меню Затваряне

Местна Инициативна Група Радомир – Земен

Община Радомир и  Община Земен, заедно с бизнеса и неправителствени организации подготвиха  Стратегия за водено от общностите местно развитие по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка 19.„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, чиито характеристики и изисквания са регламентирани в Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ, чрез създаване на Местна инициативна група. Стратегията за ВОМР  е интегрирана и многосекторна, основана на характеристиките на конкретните територии и разработена въз основа на местните потребности и потенциал.Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на община Радомир и община Земен ще се изпълнява при одобрение  – чрез регистрирано сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ – е за периода 2017-2020 год, като крайният срок за изпълнение на проектите е 30.06.2023 г.

Цели на стратегията:

 • Подпомагане устойчивото развитие на територията на МИГ, включваща териториите на общините Радомир – Земен в административните им граници;
 • Опазване, мобилизиране и мултиплициране на ресурсния потенциал на територията на МИГ и засилване на местната идентичност;
 • Повишаване на цялостната привлекателност на територията на МИГ като място за достоен живот и проспериращ бизнес;
 • Подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности на територията на МИГ;
 • Стимулиране на въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на територията на МИГ чрез подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на местния капацитет и знания;
 • Подкрепа за развитието на отраслите на селското стопанство и стимулиране развитието на неземеделските икономически дейности, включително туризма;
 • Подкрепа за развитието на туризма, включително еко-, селски и други форми на алтернативентуризъм;
 • Подкрепа за опазване на околната среда;
 • Подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти;
 • Подпомагане включването на младите хора в процесите на социално-икономическото развитие;
 • Създаване иразвиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местност население/общност;
 • Подкрепа за подобряване на инфраструктурата и цялостния; облик на населените места от територията на МИГ;
 • Повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на местните жители;
 • Развиване и разширяване на транснационалното сътрудничество чрез участие в създаването и развитието на международни мрежи и изпълнението на съвместни проекти;
 • Обмяна на информация и опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
 • Подкрепа за граждански инициативи, мотивиращи участието на местните действащи лица в развитието на района и гарантиращи изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
 • Развиване и утвърждаване на европейски практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу- нагоре, включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие/ВОМР/, подкрепено от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) според Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове запериода 2014-2020 г.
Translate »