Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение на местни лидери от стопанския сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес

На 16.09.2020 г.  Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение на местни лидери от стопанския сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Обучението е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода ВОМР. За участие в обучението бяха поканени местни лидери от стопанския сектор и заинтересовани лица.

Обучението протече в три модула, съгласно предварително разработена програма. Основен акцент бяха местните лидери, за това как да придобият компетенции за стратегическо планиране и запознаване с механизмите за изготвяне на проекти, финансирани от европейски фондове. В процеса на обучението присъстващите бяха запознати с условията за допустимост на проектите, допустими дейности и разходи, подготовка, разработване и подаване на проектни предложения.

 

Обучението премина при засилен интерес на присъстващите, които  взеха активно участие в практическия модул – казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики.

Translate »