Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 01 октомври 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се проведе обучение във връзка със стартираща процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен. Целта на процедурата е подобряване качеството на живот, основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ-Радомир-Земен, както и осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Обучението е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. За участие бяха поканени местни лидери от нестопанския сектор и заинтересовани лица.

В три отделни модула, съгласно предварително разработена програма, участниците бяха поетапно запознати с процедурата за подбор на проекти по мярката, административното съответствие и допустимост и техническата и финансова оценка на проектното предложение .

Събитието премина при засилен интерес на присъстващите. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

Подробна информация за представената на информационната среща презентация може да получите тук:

Обучение по мярка 7.2 част първа

Обучение по мярка 7.2 част втора

Обучение по мярка 7.2 част трета

 

Translate »