Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“

В град Радомир, на 13.10.2020 г. в заседателната зала на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“ се състоя обучение във връзка с процедура за прием на проекти по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“. Обучението е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода ВОМР. За участие в обучението бяха поканени Община Радомир и Община Земен, юридически лица с нестопанска цел и читалища от територията на МИГ-Радомир-Земен.Обучението се откри в 09:30 часа след регистрация на участниците и представяне на дневния ред, съгласно предварително разработената програма. В отделни модули, участниците бяха запознати с процедурата за подбор на проекти по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“; административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка на проектно предложение по мярката.

В хода на събитието участниците проведоха дискусия помежду си.  Обучението премина при засилен интерес на присъстващите и приключи в 17:00 ч.

С презентациите от проведеното обучение може да се запознаете тук:

19.5 – 1

19.5 – 2

19.5

Translate »