Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

 

На 10.10.2020 г. в заседателната зала на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“, град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя обучение във връзка с процедура за прием на проекти по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен по ПРСР 2014-2020 г.  Обучението е за местни лидери от нестопанския сектор относно възможностите за финансиране на местните общности и нестопанския сектор чрез проекти по СВОМР.

Обучението се откри в 09:30 часа след регистрация на участниците и представяне на дневния ред. С презентации в три отделни модула, съгласно предварително разработената програма, участниците бяха поетапно запознати с процедурата за подбор на проекти по мярката; подготовка и разработване на проектни предложения и критериите и методика за оценка.

Събитието приключи в 17:00 часа с практически модул, в който бяха разгледани често задавани въпроси, проведе се открита дискусия и се споделиха добри практики. Обучението премина при засилен интерес на присъстващите.

С подробна информация от проведеното обучение може да се запознаете тук:

ПРСР 7.6 – 1

ПРСР 7.6 – 2

ПРСР 7.6 – 3

Translate »