Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение за  разработване на проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

В град Радомир, на 21 септември 2020 г., в заседателната зала на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ се проведе обучение за  разработване на проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен.

Съгласно предварително разработената програма, обучението премина в три отделни модула – процедура за подбор на проекти; подготовка и разработване на проектно предложение; подаване на проектно предложение. На обучението бяха разгледани условията за кандидатстване, допустимите бенефициенти, дейности и разходи. Проведе се практическа работа в тестова среда в ИСУН 2020.

В хода на събитието участниците проведоха дискусия помежду си.  Обучението премина при засилен интерес на присъстващите.

Подробна информация за представената на информационната среща презентация може да получите тук:

Обучение по мярка 4.2 част първа

Обучение по мярка 4.2 част втора

Обучение по мярка 4.2 част трета

Translate »