Меню Затваряне

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 2020 година приет на 03.10.2020 година

На 03.10.2020 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие нов актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2020 година.

Индикативен график за прием по мерки от СВОМР

Translate »