Меню Затваряне

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 2020 година приет на 20.03.2020 година

На 20.03.2020 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие нов Индкативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2020 година.

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН

Translate »