Меню Затваряне

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

На 24.01.2023 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ сключи Допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОП РЧР 2014-2020 г. и УО на ОП НОИР 2014-2020 г. № 50-48/24.01.2023 г., към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г., изм. с Допълнителни споразумения № РД 50-48/26.10.2018 г., № РД 50-48/07.03.2019 г., № РД 50-48/29.08.2019 г. и № РД 50-48/06.12.2021 г.

Приложение № 3_СВОМР_МИГ-Радомир-Земен_24.01.2023 година

Translate »