Меню Затваряне

Допълнително споразумение към споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

На 29.08.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ сключи Допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОП РЧР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г. и УО на ОП НОИР 2014-2020 г. № 50-48/29.08.2019 г., към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г., изм. с Допълнителни споразумения № РД 50-48/26.10.2018 г. и № РД 50-48/07.03.2019 г.

 

СВОМР РАДОМИР-ЗЕМЕН

Translate »