Меню Затваряне

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 2022 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., приет с решение на УС от 10.02.2022 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2022 година

Translate »