Меню Затваряне

Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 2021 година

Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., приет с решение на УС от 01.02.2022 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2021 година

Translate »