Меню Затваряне

Вътрешни правила на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за мерките за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД,
настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от СНЦ „МИГ-
Радомир-Земен“ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват
данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина,
по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (по-долу само „Регламент (ЕС) 2016/679“, „ОРЗД“ или Регламента) и другите
приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.
1. Данни за Администратора и за контакт с него.
СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, наричано по-долу само МИГ, е юридическо лице с
нестопанска цел, което е администратор на личните данни, които се обработват при или по
повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът
на управление са: град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – на който адрес може да
изпращате по пощата искания до МИГ като администратор на данни или лично да подадете
исканията си.
Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: migradomir@gmail.com
2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани
данни.
СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ осъществява правомощията, предвидени в Закона за
ЮЛНЦ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със
следните основни дейности:
– Водене на регистър на членове на Общото събрание на МИГ; регистър на членове
на Управителния съвет на МИГ; регистър входяща и изходяща кореспонденция;
регистър договори, контрагенти, партньори и бенефициенти; регистър служители
на МИГ.
– Извършване на действия по обработка документите на лицата – кандидати за
оценители съгласно чл. 13 от ПМС №162 от 5 юли 2016 г.;
– Свикване и организиране на общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
– Повишаване на професионалната квалификация на служителите;
– Определяне и събиране на членски внос;
– Изпълнение на други функции, определени от закон.
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г.
При упражняване на правомощията си по изпълнение на Споразумение за
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-48/03.05.2018
г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ обработва лични данни на лица, основно в изпълнение на
свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“
от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност
на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност,
данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за
целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.
За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и
финансово-счетоводната отчетност, СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ обработва лични данни
на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа,
служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически
лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и
социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и
здравословното състояние на лицата.
Когато СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ обработва данни въз основа на съгласие на
субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано
и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.
Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона
цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се
обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
3. Категории получатели на данни извън СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.
СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ не разкрива лични данни на трети страни и получатели,
освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са
общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър,
получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
– Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните
правомощия (НАП, НОИ, МВР, и др.);
– Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
– Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на
кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
4. Срок за съхранение на данните.
Като администратор на данни СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ обработва данни за
период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в
действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни
отношения.
Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията
Регламент (ЕС) 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични
данни се обработват, а именно:
– Право на достъп;
– Право на коригиране на неточни или непълни данни;
– Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл.
17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г.
– Право на ограничение на обработването;
– Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от
Регламент (ЕС) 2016/679;
– Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.
– Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до СНЦ „МИГ-Радомир-
Земен“ (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето
искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на СНЦ „МИГ-Радомир-
Земен“.
5. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни.
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент (ЕС) 2016/679, може да
подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2.
6. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ не предава обработваните лични данни в трети
държави или международни организации.
7. Въведени от СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ мерки за защита на личните
данни.
С Вътрешни правила на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за мерките за защита на
личните данни, приети с Решение № 1 на Протокол на Управителния съвет от 15.05.2019 г.,
са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за
упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679.
Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в СНЦ „МИГ-
Радомир-Земен“, може да получите от СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ на 0890421020.
СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

Translate »