Меню Затваряне

Категория: Информационни събития

Информационни събития

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения относно новостите при работа в ИСУН през 2021 година, е-кандидатстване, е-управление и отчитане на проекти

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Радомир и Земен. Обученията са част от…

П О К А Н А за участие в обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор

Местна инициативна група-Радомир-Земен Ви кани на обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” от Програма за развитие на…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие в град Земен

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор в град Земен. Обученията бяха проведени на 11 и…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие за представители на стопанския и нестопанския сектор

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Радомир и Земен. Обученията са част от…

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2022 година

МИГ-Радомир-Земен уведомява всички заинтересовани страни, че на свое заседание от 20.08.2021 г. Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ прие Индикативен график за приеми по мерки…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения за представители на стопанския и нестопански сектор относно прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

При засилен интерес преминаха организираните от Сдружение с нестопанска цел „ Местната инициативна група Радомир-Земен“ обучения за представители на стопанския и нестопанския сектор от територията…

Translate »