Меню Затваряне

Категория: Подмярка 19.1

Подмярка 19.1

Проучване на групите заинтересовани страни, потенциала и потребностите на територията на Общините Радомир и Земен за включване в бъдеща Стратегия за Водено от общностите местно развитие на операции, финансирани по подхода ВОМР

Местна инициативна група Радомир-Земен стартира процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г. В тази връзка…

Местна инициативна група Радомир-Земен стартира изпълнението на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1.

На 21 март 2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г.…

Translate »