Меню Затваряне

Category: Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфра структура за отдих, туристическа инфраструктура“

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфра структура за отдих, туристическа инфраструктура“

Обява по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструкрура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” от Програма…

Translate »