Меню Затваряне

Месец: декември 2021

Обява по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.036 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

О Б Я В А   за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие…

Местна инициативна група Радомир-Земен участва в конференция за отбелязване на 30 години подхода ЛИДЕР в Европа

Местна инициативна група Радомир-Земен участва в конференция по случай честването на 30 години подхода ЛИДЕР в Европа, която се провежда от 30 ноември до 3…

Translate »