Меню Затваряне

Month: август 2020

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 2021 година

На 26.08.2020 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” от Програма за развитие на…

Обява по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори краен срок

     ОБЯВА   за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”…

ОП НОИР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020…