Меню Затваряне

Месец: май 2019

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе в град Земен информационна среща за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

На 23.05.2019 г. в сградата на Община Земен, ул. „Христо Ботев“ № 3, гр. Земен от 15:00 часа  в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе информационна среща с потенциални кандидати

Във връзка със стартиране на процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3…

Обявa процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.060 МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН – Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи

МИГ Радомир-Земен, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.060 МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН – Подкрепа за заетост и…