Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 17 октомври (четвъртък) 2019 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 година;
  2. Разни.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на членовете в сградата на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

…………/п/………….

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Translate »