Меню Затваряне

Финансов отчет за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 г.

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува финансов отчет за дейността за 2019 година, във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 13 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 година.

Финансов отчет за дейността 2019 г.

Translate »