Меню Затваряне

Указания на МИГ-Радомир-Земен за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Във връзка с удължения втори краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ – до 29.06.2020 г., 17:30 часа, МИГ-Радомир-Земен публикува указания по Условията за кандидатстване.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  https://еumis2020.government.bg , http://www.migradomir.org/ и http://www.opnoir.bg/
Translate »