Меню Затваряне

Споразумение

На 03.05.2018 г. Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна група Радомир – Земен“ г-жа Анита Хаджийска подписа Споразумение № РД50-48/ 03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР с Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г.,Управляващият орган на OПРЧР  2014-2020 г.,Управляващият орган на ОПИК 2014-2020 г.,  Управляващият орган на ОПНОИР 2014-2020 г.за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 7 353 823 лева.

Споразумение

Translate »