Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ участва в организирана от Държавен фонд „Земеделие“ – РА среща с представители на Местните инициативни групи

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ участва в организирана от Държавен фонд „Земеделие“ – РА среща с представители на Местните инициативни групи, която се проведе в София на 29 юли 2021 година.

Участниците във форума бяха запознати с правилата за разглеждане и оценяване на проектите, които се подпомагат с безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове. Беше представена и информация по възникнали проблеми, свързани с осъществяване на предварителен и последващ контрол на инвестициите, сключване на допълнителни споразумения, както и подаване на заявки за плащане към проектите, които реализират.

Предмет на дискусия беше прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове.

В тази връзка СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ уведомява всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ, че следва да прилагат задължително процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени с ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г., когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за:

  • строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 лв., и
  • доставки или услуги, в т.ч. съфинансиране от страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.

За всички останали въпроси и повече информация моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир или e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или телефон за контакти: 0890/42 10 20.

 

Translate »