Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува информация за текущи и предстоящи приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2021 година

 

МИГ-Радомир-Земен представя на всички заинтересовани страни информация за текущи и предстоящи приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2021 година.

Фокусът е поставен върху Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г.

Отворени за кандидатстване са три приема по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

  1. Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с краен срок за кандидатстване 27.04.2021 година, 17:00 часа.
  2. Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, с краен срок за кандидатстване 17.05.2021 година, 17:00 часа.
  3. Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с краен срок за кандидатстване 21.05.2021 година, 17:00 часа.

 

Предвижда се да бъдат отворени за кандидатстване три приема по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

  1. Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
  2. Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.
  3. Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“.

 

Потенциални бенефициенти – земеделски стопани; групи или организации на производители; микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по ТЗ, Закона за кооперациите; физически лица, регистрирани по Закона за занаятите; общините на територията на МИГ-Радомир-Земен; читалища; юридически лица с нестопанска цел; местни поделения на вероизповедания.

Подкрепяни дейности: инвестиции в земеделски стопанства, в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, инвестиции за публично ползване на  в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследства на селата, както и съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност.

Предвижда се да бъде отворен за кандидатстване един прием по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.:

  1. Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“.

 

Потенциални бенефициенти – малки и средни предприятия със седалище и адрес на управление на територията МИГ-Радомир-Земен, които имат минимум три приключени финансови години.

Подкрепяни дейности: инвестиции в малките и средните предприятия, водещи до повишаване на производителността и експортния им потенциал, чрез придобиване на машини, съоръжения, оборудване и дълготрайни нематериални активи.

 

 

Translate »