Меню Затваряне

СНЦ „МИГ -Радомир-Земен“ проведе информационна среща по мярка4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

На 14 юни 2019 г. в сградата на Община Радомир, площад „Свобода“ № 20, гр. Радомир от 16:00 часа се състоя информационна среща със земеделски производители  от територията на общините Радомир и Земен. На кандидатите се предоставя възможност за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен – мярка , финасирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на процедурата е  да се осигури подкрепа за развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти. Размерът на безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 391 160.00 лв., от които 90 % са средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10% – национално съфинансиране. Минималнищт размер на БФП за проект е 4889.50 лв., а максималният – 97790.00 лв. Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10% за проекти, представени от млади земеделски стопани, интегрирани проекти, проекти за колективни инвестиции от над 6 земеделски стопани и проекти за биоземеделие.

Срещата премина при засилен интерес на участниците. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

Translate »