Меню Затваряне

СНЦ „МИГ -Радомир-Земен“ проведе информационна среща по ОПРЧР

Във връзка със стартиране на процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  на 13 юни 2019 г. в сградата на Община Радомир, площад „Свобода“ № 20, гр. Радомир от 16:00 часа се състоя информационна среща с потенциални кандидати. На срещата бяха представени Условията за кандидатстване по процедурата.

С настоящата процедура се дава възможност на общините Радомир и Земен, както и на доставчици на социални и здравни услуги да насърчат социалното включване и интегриране в обществото на хората с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Схемата допълва и надгражда мерки за подобряване на достъпа на хора с увреждания до социални услуги и здравеопазване. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 391 160.00 лв., като 85 % от тях се осигуряват от Европейския социален фонд, а останалите 15% са национално съфинансиране. С проектни предложения кандидатите могат да участват както самостоятелно, така и в партньорство.

Срещата премина при засилен интерес. Участниците проявиха активност и заинтересованост по мярката.

Translate »