Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе двудневно обучение на 20 местни лидери

В периода 20-21.06.2019 г. в комплекс „Кралско село“, с. Стефаново, общ. Радомир се проведе двудневно обучение на 20 местни лидери от стопанския сектор, относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, правила, процедури и кандидатстване в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-48/03.05.2019 г. за изпълнение на СВОМР.

В обучението взеха участие 30 участници – юридически лица, физически лица и земеделски производители.

На 20.06.2019 г. участниците бяха запознати с характеристиките на подхода ЛИДЕР и неговото прилагане във връзка с ролята на местните лидери при прилагане на подхода ВОМР, съгласно предварително подготвената програма. Представи им се информация за възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР – правила, процедури и кандидатстване чрез финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Обучението за деня приключи с дискусия по разглежданите теми.

През втория ден на обучението (21.06.2019 г.) на участниците бяха представени възможностите за финансиране на местния бизнес от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, както и от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бяха разгледани условията за допустимост на проектите, допустими бенефициенти, дейности и разходи. Обучението премина при засилен интерес на присъстващите, които  взеха активно участие в практическия модул – казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики.

 

 

Translate »