Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ представи възможности за кандидатстване на училища и детски градини от СВОМР

 

ННа 16 май 2019 г. в сградата на Община Радомир, площад „Свобода“ № 20, гр. Радомир от 16:00 часа се състоя информационна среща с представители на местната общност, във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансов помощ: BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Официален гост на събитието беше г-н Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир. На срещата присъстваха много директори и представители на училища и детски градини в общините Радомир и Земен.

Целта на процедурата е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи. Размерът на безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 977 915.00 лв. Партньорството е задължително условие за допустимост по настоящата процедура.

Срещата премина при засилен интерес на участниците. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

Translate »