Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа първия административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Изпълнителният директор на  Местна инициативна група Радомир-Земен – г-н Радослав Йорданов и управителят на ЕТ „Любомир Любенов – Строй“ – г-н Любомир Любенов, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

„Развитие на ЕТ Любомир Любенов – Строй в сферата на строителните услуги“ е наименованието на проектното предложение, по което се предвижда да бъде закупена нова строителна машина валяк, с който ще се предлагат услуги свързани с подравняване на терени, дренажни дейности, нивелиране и подготовка на строителни участъци. Предвижда се да бъдат разкрити 4 нови работни места – машинист на валяк, административен персонал и общ работник, които ще бъдат на пълен работен ден. Общата стойност на инвестицията възлиза на 180 000,00 лева.

Закупуването на нови строителни машини е един от ефективните начини за опазване на околната среда и намаляване на отрицателното въздействие върху природата – сподели Любомир Любенов, управител на ЕТ „Любомир Любенов – Строй“. Той отбеляза значителната ролята и приноса на МИГ за развитието на микропредприятията от територията на Общините Радомир и Земен  в сферата на услугите.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ пожела на Любомир Любенов успешна реализация на проекта, като добави че това е първият подписан договор по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

 

Translate »