Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа втори административен договор, с финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа втори тристранен административен договор, с финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ с Детска градина „Радомирче“, гр. Радомир. Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ господин Радослав Йорданов и директорът на ДГ „Радомирче“ госпожа Емилия Василева положиха подписи на административния договор. На официалната церемония присъства кмета на Община Радомир – господин Пламен Алексиев.

Проектното предложение с наименование „Ние правим и можем“  ще се изпълнява чрез съвместно партньорство с Община Радомир и ДГ „Осми март“, гр. Радомир. Чрез реализирането на дейностите по проекта се предвижда разработването и внедряването на иновативни практики по метода „Дизайн мислене“ в ДГ „Радомирче“ и в ДГ „Осми март“ с цел повишаване качеството на предучилищното образование, утвърждаването на траен интерес в децата към образователния процес и осъществяване на превантивни мерки за намаляване броя на необхванатите от образователната система. Това ще се осъществи посредством изграждане на експертен и инфраструктурен капацитет в детската градина в началния етап от проекта чрез създаване на иновативен методически инструментариум „Дизайн за промяна“, обучение на местните преподаватели и закупуване на оборудване и дидактически материали в съответствие с разработения инструментариум. На тази база ще се създадат клубове по интереси, където ще се работи с децата за развиване на знанията и уменията им посредством интерактивни иновативни практики.

 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 338 754,64 лева, при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта.

Translate »