Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа административен договор по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и Елена Димитрова подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни култури“ е наименованието на проектното предложение на земеделския стопанин Елена  Димитрова. Земеделският стопанин развива земеделска дейност в землището на радомирското село Бобораци. Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството и повишаване на производителността, чрез въвеждане на ново поколение земеделска техника, а именно закупуването на „Пневматична сеялка HORSCH“. В резултат от подпомагането по проекта бенефициентът ще разкрие едно работно място. Общата стойност на инвестицията възлиза на 107 569,00 лева.

Госпожа Елена Димитрова благодари на екипа на МИГ-Радомир-Земен за оказаната подкрепа, за личното и професионално отношение към местните земеделски стопани.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ пожела на бенефициента успешна реализация на проекта, като добави че независимо от тежката ситуация МИГ-Радомир-Земен продължава да работи за земеделските стопанства, развиващи своята дейност на територията на общините Радомир и Земен.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

Translate »